De Klimop

Ziek melden en verlof

Verzuim wegens ziekte, tandarts- of doktersbezoek

Is uw kind ziek? Meld dit dan zelf vóór 8.30 uur telefonisch bij de school of stuur de leerkracht een bericht via de Parro-app. Ook een bezoek aan de dokter, tandarts of specialist dient u op deze manier door te geven. De school voert een actief beleid in het voorkomen van schoolverzuim. Als kinderen niet zijn afgemeld, bellen we naar huis. Bij veelvuldig verzuim vindt er een gesprek plaats tussen ouders en school. Wanneer er geen verbetering optreedt, zijn wij genoodzaakt contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.

Bijzonder verlof

De Leerplichtwet bepaalt dat elke leerling die op school is ingeschreven de school ook daadwerkelijk bezoekt. De directeur mag bij ‘gewichtige omstandigheden’ verlof geven, maar niet meer dan tien dagen per schooljaar.
Gewichtige omstandigheden zijn:

  • Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis van bloedverwanten of hun partners
  • Huwelijk van familie (eerste/tweede/derde graad) of een 12,5-, 25-, 40-, 50-jarig huwelijksfeest
  • Verhuizing
  • Gezinsuitbreiding
  • Feestdagen voor leerlingen met een ander geloof (bijv. Suikerfeest)

Wilt u verlof voor uw kind aanvragen? Dien dan zo vroeg mogelijk een schriftelijk verzoek in bij de directeur. Het formulier hiervoor kunt u hieronder downloaden. Verlof aansluitend aan een reguliere vakantie om zo een vakantie te verlengen wordt niet toegestaan.