Team


De samenstelling van het team.

We hebben in de Klimopschool te maken met veel verschillende teamleden met verschillende taken;

– Groepsleerkrachten

– Onderwijsassistenten

– Leraarondersteuners

– Technisch assistent

– Administratieve kracht

– Schoonmaker

– Directeur

– Coördinator ‘ Geef me de vijf ‘

– Coördinator leerlingzaken

– Coördinator buitenschoolse stage

– Fysiotherapeut

– Logopedist

– Orthopedagoog

– Jeugdarts

– Maatschappelijk werkende

De groepsleerkrachten

De leerkrachten hebben allemaal een PABO-opleiding. Als een leerkracht een vaste benoeming heeft, wordt de opleiding Master Special educational needs (master SEN) gevolgd. Deze opleiding geeft de leerkrachten nog meer mogelijkheden, kennis en vaardigheden om met deze kinderen te werken. De groepsleerkracht is in iedere groep primair verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken.

De onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners

De onderwijsassistenten werken primair onderwijsondersteunend in de klassen onder de verantwoording van de leerkracht. Zij werken dezelfde schooltijden als de leerkrachten. We trachten elke onderwijsassistent maximaal in 2 groepen te laten werken, waarbij hij/zij() voor 1 groep extra beschikbaar is voor o.a. het meegaan op huisbezoeken.

De leraarondersteuners werken meer zelfstandig in een groep, onder eindverantwoordelijkheid van een leraar.

Stagiaires externe opleidingen

Gedurende een belangrijk deel van het schooljaar wordt ons team versterkt door stagiaires die de MBO-opleiding SPW (sociaal pedagogisch werk) of OAS (onderwijsassistent) volgen.

Tevens biedt de school praktijkleerervaringen aan PABO-studenten, a.s. psychologen of orthopedagogen en studenten speltherapie.

Orthopedagoog/psycholoog:

De psycholoog is lid van de commissie van begeleiding. Hij is verantwoordelijk voor de psychologische onderzoeken die gedaan worden in het kader van de handelingsgerichte diagnostiek en de herindicering door de CVI. Ook kan hij een rol hebben in onderzoeken die worden gedaan op verzoek van de commissie voor indicatiestelling (CVI) van het REC.

Psychologisch assistent

De psychologisch assistent ondersteunt de orthopedagoog bij de werkzaamheden. Ook zij kan onderzoeken afnemen bij kinderen.

Logopedist

De logopediste is verantwoordelijk voor de communicatie van en met de leerlingen. De behandelingen die zij aan de leerlingen geeft zijn gericht op het bevorderen van de communicatie van de leerling. Dit betreft alle aspecten (spraak, taal, gehoor en eet/drink-problemen) van de spraak-taalontwikkeling maar ook ondersteunende communicatie zoals gebaren, picto’s en communicatieapparatuur. De logopediste is verantwoordelijk voor de communicatie van en met de leerlingen. De behandelingen die zij aan de leerlingen geeft zijn gericht op het bevorderen van de communicatie van de leerling. Dit betreft alle aspecten (spraak, taal, gehoor en eet/drink-problemen) van de spraak-taalontwikkeling maar ook ondersteunende communicatie zoals gebaren, picto’s en communicatieapparatuur.

Het “schoolmaatschappelijk werk”:

Dit wordt op de Klimopschool verzorgd door een maatschappelijk werkster van MEE

Adres: Berkenweg 7, 3818 LA Amersfoort

Postbus: 2073, 3800 CB Amersfoort

Tel.: 0900 633 63 63

Zij doet het onderzoek voor de commissie van onderzoek en verleent hulp:

  • aan het schoolteam bij de begeleiding van Uw kind.
  • bij moeilijkheden thuis met Uw kind, waarbij U graag hulp ontvangt.
  • bij vakantieplaatsing voor Uw kind.
  • bij plaatsing op de sociale werkplaats of dagverblijf.
  • bij plaatsing in een gezinsvervangend tehuis/internaat enz.

De schoolmaatschappelijk werkster is bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.

Jeugdarts:

Zij verricht het medische onderzoek bij toelating. De jeugdarts doet haar onderzoeken 1x per maand. Zij wordt ook ingeschakeld bij vragen van ouders en team.

De schoolarts is verbonden aan de GGD, afdeling Jeugd

Adres:

Postbus 514

1200 AM  Hilversum

Fysiotherapeut

Zij ondersteunt en stimuleert leerlingen in houding, beweging en fijn motorische ontwikkeling.

(interim)Directeur

De directeur plant, organiseert, coördineert en stuurt de schoolactiviteiten bij, eventueel in overleg met het schoolbestuur, om zo de beoogde resultaten van de school na te streven en/of te realiseren.

Ambulante Begeleiders

De ‘Rugzak’ heet officieel ‘leerling-gebonden financiering’ (lgf). Deze financiering is mogelijk dankzij de wet op de leerling-gebonden financiering. Deze wet maakt het mogelijk dat ouders van een kind met een beperking kunnen kiezen tussen: een reguliere (gewone) school met leerling-gebonden financiering (Rugzakje) of een school voor speciaal onderwijs. Voorwaarde hiervoor is wel dat hun kind een indicatie heeft. Een indicatie moet in principe door de ouders worden aangevraagd bij een commissie voor indicatiestelling (CvI). In uitzonderlijke gevallen kan een school een indicatie aanvragen. De criteria en onafhankelijkheid van de commissies zijn bij wet geregeld. Dat betekent dat overal in het land dezelfde criteria worden gehanteerd.

Met de indicatie kunnen ouders kiezen voor een school voor speciaal (basis)onderwijs van het type dat in de indicatiebeschikking wordt genoemd. Ouders hebben dan inspraak in het onderwijs aan hun kind wordt gegeven, omdat in overleg met hen het handelingsplan voor hun kind wordt opgesteld.

De ambulant begeleiders werken voor REC Reactys.

image

Miriam Lugtenberg – Directeur

Team ‘klimopschool’ 2018/2019