De Klimop

Ons Team

Op de Klimop hebben we een multidisciplinair team. Alle teamleden hebben hun eigen taken.

Ons Team

Directeur – Miriam Lugtenberg

De directeur bewaakt het geheel van kwaliteitszorg in de school. Zij plant, organiseert, coördineert en stuurt de schoolactiviteiten bij, eventueel in overleg met het schoolbestuur, om zo de beoogde resultaten van de school na te streven en/of te realiseren. De directeur stelt het 4-jaarlijks schoolplan met daaraan gekoppeld de jaarplannen. De directeur is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de functionerings- en beoordelingscyclus en het welbevinden van alle personen in de school. Verder onderhoudt de directeur de contacten met het netwerk in de omgeving en zorgt voor goede PR naar de buitenwereld. De directeur is onderdeel van het Management Team (MT) van de Klimop.

Groepsleerkrachten

De leerkrachten hebben allemaal een pabo-opleiding. De groepsleerkracht is in iedere groep primair verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken. Om de kennis en vaardigheden op hoog niveau te houden worden leerkrachten jaarlijks nageschoold of bijgeschoold.

Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners

De onderwijsassistenten werken primair onderwijsondersteunend in de klassen onder de verantwoording van de leerkracht. Zij werken dezelfde schooltijden als de leerkrachten. De leraarondersteuners werken meer zelfstandig in een groep, onder eindverantwoordelijkheid van een leraar. Leraarondersteuners kunnen ook voor een korttijdelijke periode de taak van de groepsleerkracht over nemen in geval van ziekte of afwezigheid.

Assistent techniek en assistent tuin/groen

De assistenten techniek en tuin/groen bieden de praktijklessen waarbij zij hun gespecialiseerde kennis over kunnen dragen aan de kinderen. Deze kennis is vooral van belang bij het doorstromen naar een passende uitstroomplek. De assistenten techniek en tuin/groep gaan ook mee op begeleide externe stage.

Administratief medewerker

De administratief medewerker is verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie en andere administratieve taken binnen de school.  Zij is het eerste aanspreekpunt op school en ontvangt bezoekers en bezorgers.

Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) draagt zorg voor de onderwijskundige ondersteuning van de klassenteams. Tevens draagt de IB-er zorg voor implementatie van nieuwe onderwijsontwikkelingen, materialen en methoden. Het verzamelen van de opbrengsten van het onderwijs, de analyse en het bespreken hoe het rendement van het onderwijs kan worden verhoogd, is een belangrijk onderdeel van de taak. Verder observeert de IB-er regelmatig in de groepen en levert een bijdrage aan de scholing van het personeel op studiedagen. De intern begeleider is onderdeel van het Management Team (MT) van de Klimop.

Psycholoog/orthopedagoog

De psycholoog/ orthopedagoog is lid van de Commissie van Begeleiding. Zij is o.a. verantwoordelijk voor de psychologische onderzoeken die gedaan worden in het kader van handelingsgerichte diagnostiek en de herindicering voor de TLV’s. Ook kan zij een rol hebben in onderzoeken die worden gedaan op verzoek van passend onderwijs (Unita of Qinas). De psycholoog/ orthopedagoog heeft een coachende functie richting het onderwijzend personeel en is erop gericht om de basis te versterken (goed onderwijs voor alle leerlingen), in nauwe samenwerking met andere disciplines binnen de school. De psycholoog/orthopedagoog kan deelnemen aan groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. De psycholoog/ orthopedagoog stelt, in samenwerking met de rest van de Commissie van Begeleiding, het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op voor alle leerlingen en draagt zorg voor juiste evaluatie van het OPP. De psycholoog/orthopedagoog is onderdeel van het Management Team (MT) van de Klimop.

Logopedist

De logopediste is verantwoordelijk voor de communicatie van en met de leerlingen. De behandelingen die zij aan de leerlingen geeft zijn gericht op het bevorderen van de communicatie van de leerling. Dit betreft alle aspecten (spraak, taal, gehoor en eet/drink-problemen) van de spraak-taalontwikkeling maar ook ondersteunende communicatie zoals gebaren, picto’s en communicatieapparatuur. De logopediste is verantwoordelijk voor de communicatie van en met de leerlingen. De behandelingen die zij aan de leerlingen geeft zijn gericht op het bevorderen van de communicatie van de leerling. Dit betreft alle aspecten (spraak, taal, gehoor en eet/drink-problemen) van de spraak-taalontwikkeling maar ook ondersteunende communicatie zoals gebaren, picto’s en communicatieapparatuur.

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werkster is op school aanwezig om extra ondersteuning te bieden aan leerkrachten, ouders of leerlingen. De schoolmaatschappelijk werkster heeft overleg met leerkrachten, commissie van begeleiding, ouders en leerplichtambtenaar en kan de brug zijn richting hulpverlening. Daarnaast heeft de schoolmaatschappelijk werkster ruime kennis van de sociale kaart.

Licentiehouders Geef me de 5

Om als organisatie Geef me de 5 licentieschool te kunnen ‘zijn’ is het essentieel dat, naast het team, ook directie en management de Geef me de 5 visie onderschrijven. Eindverantwoordelijke professionals – de licentiehouders – moeten in staat zijn de werkwijze over te brengen. Licentiehouders krijgen coaching van Geef me de 5 en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Stage-uitstroomcoördinator

De stage-uitstroom coördinator begeleidt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht het traject richting een passende uitstroomplek. Stageplekken zijn onderdeel van dit traject. De stage-uitstroom coördinator heeft intensief contact met de stage-plekken en met de gemeente om de goede bekostiging te realiseren. Na uitstroom van een leerling volgt nog een periode van nazorg, waarin gemonitord wordt of de uitstroomplek bestendig is.

Interne stagecoördinator

De interne stage coördinator organiseert voor de leerlingen van 14-15 jaar de eerste interne stage opdrachten. Zij ondersteund de leerlingen bij de taken van persoons- en structuurafhankelijk, naar zelfstandig. Tevens overlegt ze met de stage-uitstroom coördinator welke ondersteuningsbehoeften een leerling nodig heeft bij het zoeken naar een passende externe stageplek.

Cultuurcoördinator

De cultuur coördinatoren stellen het cultuurbeleidsplan op voor de school. Ze zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de plannen en fungeren als ambassadeur voor het levend houden van cultuureducatie in de school.

Interne contactpersonen

De Interne contactpersonen zijn er binnen de school voor iedereen die een klacht heeft en zijn/haar verhaal wil vertellen. Én bij het vinden van een oplossing steun wil. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over iemands gedrag of (nalaten van) handelen, of de gang van zaken binnen school. De interne contactpersonen zijn geen mediators, maar staan diegene die een klacht heeft bij. Zij luisteren, nemen het verhaal serieus en helpen de klager de juiste route te volgen en zelf oplossingen voor het probleem te vinden. In grensoverschrijdende gevallen (ongewenst gedrag) verwijst de contactpersoon een klager naar de externe, bovenschoolse vertrouwenspersoon en/of adviseert hem/haar om rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur en/of de klachtencommissie. De contactpersoon helpt dan de juiste stappen te nemen. Op de Klimop zijn 3 interne contactpersonen.

Externe partners

Zorgmedewerkers Sherpa

De Sherpa-medewerkers werken vanuit het onderwijsteam van Sherpa op onze school. Dit zijn vaste personen die op indicaties van individuele kinderen ondersteunende zorg bieden aan het onderwijs.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut ondersteunt en stimuleert leerlingen in houding, beweging en ontwikkeling van de fijne motoriek. De fysiotherapeut is niet in dienst bij de school, maar wordt vergoed vanuit de verzekering. Behandeling vindt op school plaats, bij voorkeur onder schooltijd.

Jeugdarts

De jeugdarts verricht het medische onderzoek bij toelating. Zij doet haar onderzoeken 1x per maand en wordt ook ingeschakeld bij vragen van ouders en het team. De jeugdarts is verbonden aan de JGGV, afdeling Jeugd. De jeugdarts neemt ook deel aan het groot overleg van de Commissie van Begeleiding.

Diëtist

De diëtist voert gesprekken met leerlingen en ouders over gezonde voeding, beweging en eetpatronen als blijkt dat een kind niet op streefgewicht zit. De diëtist wordt vergoed vanuit de verzekering. Gesprekken vinden op school plaats, bij voorkeur onder schooltijd.

Stagiaires

Gedurende een belangrijk deel van het schooljaar heeft de Klimop stagiaires van de pabo en de mbo-opleidingen SPW (sociaal pedagogisch werk) of OAS (onderwijsassistent).