Team


De samenstelling van het team

We hebben in de Klimopschool te maken met veel verschillende teamleden met verschillende taken:

– Groepsleerkrachten

– Onderwijsassistenten

– Leraarondersteuners

– Technisch assistent

– Administratieve kracht

– Schoonmaker

– Directeur

– Intern begeleider

– Coördinator ‘ Geef me de vijf ‘

– Coördinator leerlingzaken

– Coördinator buitenschoolse stage

– Logopedist

– Psycholoog

– Psychologisch assistent

– Schoolmaatschappelijk werk

– Fysiotherapeut

– Jeugdarts

De groepsleerkrachten

De leerkrachten hebben allemaal een PABO-opleiding. Als een leerkracht een vaste benoeming heeft, wordt de opleiding Master Special educational needs (master SEN) gevolgd. Deze opleiding geeft de leerkrachten nog meer mogelijkheden, kennis en vaardigheden om met deze kinderen te werken. De groepsleerkracht is in iedere groep primair verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken.

De onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners

De onderwijsassistenten werken primair onderwijsondersteunend in de klassen onder de verantwoording van de leerkracht. Zij werken dezelfde schooltijden als de leerkrachten. We trachten elke onderwijsassistent maximaal in 2 groepen te laten werken, waarbij hij/zij voor 1 groep extra beschikbaar is voor o.a. het meegaan op huisbezoeken.

De leraarondersteuners werken meer zelfstandig in een groep, onder eindverantwoordelijkheid van een leraar.

Stagiaires externe opleidingen

Gedurende een belangrijk deel van het schooljaar kan ons team worden versterkt door stagiaires die de MBO-opleiding SPW (sociaal pedagogisch werk) of OAS (onderwijsassistent) volgen.

Tevens biedt de school praktijkleerervaringen aan PABO-studenten.

Psycholoog

De psycholoog is lid van de Commissie van Begeleiding. Zij is o.a. verantwoordelijk voor de psychologische onderzoeken die gedaan worden in het kader van handelingsgerichte diagnostiek en de herindicering voor de TLV’s. Ook kan zij een rol hebben in onderzoeken die worden gedaan op verzoek van passend onderwijs (Unita of Qinas). De psycholoog heeft een coachende functie richting het onderwijzend personeel en is erop gericht om de basis te versterken (goed onderwijs voor alle leerlingen), in nauwe samenwerking met andere disciplines binnen de school. De psycholoog kan deelnamen aan groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. De psycholoog stelt, in samenwerking met de rest van de Commissie van Begeleiding, het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op voor alle leerlingen en draagt zorg voor juiste evaluatie van het OPP. De psycholoog is onderdeel van het Management Team (MT) van de Klimopschool.

Psychologisch assistent

De psychologisch assistent ondersteunt de psycholoog bij de werkzaamheden. Ook zij kan onderzoeken afnemen bij leerlingen.

Logopedist

De logopediste is verantwoordelijk voor de communicatie van en met de leerlingen. De behandelingen die zij aan de leerlingen geeft zijn gericht op het bevorderen van de communicatie van de leerling. Dit betreft alle aspecten (spraak, taal, gehoor en eet/drink-problemen) van de spraak-taalontwikkeling maar ook ondersteunende communicatie zoals gebaren, picto’s en communicatieapparatuur. De logopediste is verantwoordelijk voor de communicatie van en met de leerlingen. De behandelingen die zij aan de leerlingen geeft zijn gericht op het bevorderen van de communicatie van de leerling. Dit betreft alle aspecten (spraak, taal, gehoor en eet/drink-problemen) van de spraak-taalontwikkeling maar ook ondersteunende communicatie zoals gebaren, picto’s en communicatieapparatuur.

Schoolmaatschappelijk werk

Dit wordt op de Klimopschool verzorgd door een maatschappelijk werkster.

Zij doet het onderzoek voor de commissie van onderzoek en verleent hulp:

  • aan het schoolteam bij de begeleiding van Uw kind.
  • bij moeilijkheden thuis met Uw kind, waarbij U graag hulp ontvangt.
  • bij vakantieplaatsing voor Uw kind.
  • bij plaatsing op de sociale werkplaats of dagverblijf.
  • bij plaatsing in een gezinsvervangend tehuis/internaat enz.

Jeugdarts

Zij verricht het medische onderzoek bij toelating. De jeugdarts doet haar onderzoeken 1x per maand. Zij wordt ook ingeschakeld bij vragen van ouders en team.

De schoolarts is verbonden aan de JGGV, afdeling Jeugd

Fysiotherapeut

Zij ondersteunt en stimuleert leerlingen in houding, beweging en fijn motorische ontwikkeling.

Directeur

De directeur plant, organiseert, coördineert en stuurt de schoolactiviteiten bij, eventueel in overleg met het schoolbestuur, om zo de beoogde resultaten van de school na te streven en/of te realiseren. De directeur is onderdeel van het Management Team (MT) van de Klimopschool.

image

Miriam Lugtenberg – Directeur

Team ‘klimopschool’ 2019/2020