Onderwijs


Onderwijs op de Klimop

De Klimop is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, doorgaans met een IQ tussen de 35 en 70. Leerlingen met een IQ tussen 70 en 80 zijn in enkele gevallen toelaatbaar als blijkt dat zij door grotere ondersteuningsbehoeften niet tot leren komen en onder niveau presteren.  

We zijn een erkende Geef me de 5 school, met deze methodiek zijn we tevens gespecialiseerd in het bieden van onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen met autisme. 

Het merendeel van onze leerlingen komt vanuit het regulier- of speciaal basisonderwijs. Er zijn ook leerlingen die (tijdelijk) in een behandelcentrum zijn geweest en terugkeren naar onderwijs. De jongere leerlingen < 5 jaar stromen veelal door vanuit specialiseerde voor-en vroegschoolse educatie of vanuit een (medisch) kinderdagverblijf. 

Onderwijs

In iedere groep wordt er vanuit de ZML CED-leerlijnen gewerkt met een groepsplan. Een groepsplan omvat een beschrijving van het onderwijsaanbod aan alle leerlingen in de groep voor een vastgestelde periode en een bepaald vak. Het beschrijft welke aanpak en interventies de leerkracht uitvoert om de gestelde doelen te behalen. Deze groepsplannen worden twee keer per jaar geëvalueerd. 

Ontwikkelingsperspectieven

Het ontwikkelingsperspectief is de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een langere periode. Hiermee worden leerlingen, aan de hand van het doelgroepenmodel, ingeschaald op verschillende ontwikkelingsdomeinen (sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, didactische ontwikkeling, werkhouding/ leren leren en zelfredzaamheid). De leerlingen worden ook ingeschaald in de mate van intensiteit wat betreft de ondersteuningsbehoeften ten aanzien van de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met beschermende en belemmerende factoren. De inschaling wordt gebruikt om te bepalen welke leerroute een leerling gaat doorlopen. En wat de verwachte uitstroombestemming is. In het ontwikkelingsperspectief wordt beiden officieel vastgelegd.  Deze informatie wordt allemaal beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Organisatie

De Klimop heeft een Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) afdeling.
In totaal zitten er 50 leerlingen in het SO en 50 leerlingen in het VSO. 

Voor alle leerlingen geldt dat ze op Zeer Moeilijk Lerend (ZML) niveau functioneren, IQ tussen 35 en 70. 

Hieronder ziet u een visuele weergave van onze school: 

SO 

Het SO bestaat uit vijf groepen. Het is gebruikelijk dat leerlingen meerdere jaren in dezelfde groep zitten, omdat de groepen uit meerdere leeftijden beslaan. Tussen de verschillende groepen is er ook overlap in leeftijd, zodat er op maat gekeken kan worden welke groep het best passend is voor de leerling.

SO1
Dit is de jongste groep, leeftijdscategorie 4-6 jaar.

SO2
Dit is de onderbouw groep, leeftijd 6-9 jaar.

SO3
Dit is onze middenbouw groep, leeftijd 8-10 jaar.  

SO4
Dit is onze bovenbouw groep, leeftijd 10-12 jaar.

SO Accent
Dit is een groep voor leerlingen van 7-11 jaar met een grote structuurbehoefte. In deze groep is er constante dubbele bezetting. Het doel is dat leerlingen 1 à 2 jaar in de accentgroep zitten, waarna zij doorstromen naar een reguliere groep in het SO of VSO. 

 

VSO 

In het VSO wordt er gewerkt met drie verschillende fases.

Fase 1: Start vso, leeftijd 12-14 jaargericht op wonen en oriëntatie interesses
Fase 2: Start interne (facilitaire) stage (14-15 jaar), gericht op voorbereiding op stagelopen
Fase 3: Start externe (begeleide) stage, praktijkklas, gericht op uitstroom (16+ jaar) 

Het VSO bestaat uit 5 groepen, waarvan 1 structuurgroep.  

De A-groepen werken toe naar (beschutte) arbeid of arbeidsmatige dagbesteding

De D-groep werkt toe naar dagbesteding.

De S-groep is een groep voor leerlingen met een grote structuurbehoefte. Net als in het SO is er in het VSO constante dubbele bezetting in de structuurgroep en ihet doel om door te stromen naar reguliere groepen. De doorstroom op het VSO van structuurgroep naar reguliere groep is minder frequent en duurt gemiddeld langer

Bij de indeling in alle VSO-groepen geldt dat er rekening wordt gehouden met de fase waarin een leerling zit, de ondersteuningsbehoeften, de leerroute en de verwachte uitstroombestemming.