De Klimop

Onderwijs

Passend onderwijs

De Klimop is een kleine, overzichtelijke school voor leerlingen die zeer moeilijk leren. Op onze school mogen kinderen zichzelf zijn. Er is aandacht voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften die nét dat beetje meer nodig hebben. Wij bieden zowel gespecialiseerd onderwijs (GO) als gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO). Onze leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar hebben problemen met leren, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Zij kunnen moeilijk lerend zijn vanwege een verstandelijke beperking of omdat ze extra hulp en structuur nodig hebben.

Gespecialiseerd onderwijs (GO)

Veel leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs zijn gebaat bij een sterk gemeenschappelijk basisaanbod en gemeenschappelijke einddoelen. Leerlingen leren veel van interactie met elkaar en van stimulering door andere (sterke) leerlingen. Het verdient dan ook de voorkeur om leerlingen zo lang mogelijk bij de groep te houden, maar zo nodig wel met extra instructie, leertijd en ondersteuning. Dit houdt in dat alle leerlingen meedoen aan de groepsinstructie. Daarna gaan de leerlingen de leerstof zelfstandig of in groepjes verwerken.

Op de Klimop zijn er vier reguliere ZML-groepen waar de leerlingen gespecialiseerd onderwijs krijgen dat past bij hun ontwikkelingsniveau en ondersteuningsbehoefte. In deze groepen zijn dagelijks een leerkracht en een onderwijsassistent aanwezig. Daarnaast is er een kleine groep voor leerlingen van 6-10 jaar met een grote structuurbehoefte. In deze Accentgroep is dagelijks dubbele bezetting. Hier zetten wij actief in op de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om onderwijs in een schoolsetting te kunnen volgen. Het doel is dat leerlingen 1 à 2 jaar in de Accentgroep zitten, waarna zij doorstromen naar een reguliere groep.

Gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO)

Het gespecialiseerd voortgezet onderwijs is gericht op de toekomst. Wonen, werken en vrije tijd zijn de belangrijkste thema’s. Het lesprogramma is hierop aangepast. Het GVO bestaat uit vijf groepen, waarvan één structuurgroep. De reguliere groepen hebben één vaste leerkracht en daarnaast onderwijsassistenten voor de praktijkvakken. In de structuurgroep is er een dubbele bezetting.

In het GVO werken wij met drie verschillende fases:

12-14 jaar: In deze fase focussen wij op wonen en interesses van de leerlingen
14-15 jaar: De leerlingen starten met een interne (facilitaire) stage
16+: Start externe (begeleide) stage en praktijkklas

Ons doel is toewerken naar een passende uitstroom op de leeftijd van 18 jaar. Er zijn leerlingen die eerder uitstromen, omdat het onderwijs niet langer past bij hun behoeften of omdat ze een ROC-entreetraject kunnen starten. Daarnaast is het mogelijk het onderwijs te verlengen tot 20 jaar. Dit gebeurt bij leerlingen die binnen de school nog leerpotentie hebben.

Ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief is de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een langere periode. Hiermee schalen wij leerlingen aan de hand van het doelgroepenmodel in op verschillende ontwikkelingsdomeinen (sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, didactische ontwikkeling, werkhouding/ leren leren en zelfredzaamheid) en de mate van intensiteit wat betreft de ondersteuningsbehoeften ten aanzien van de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Daarnaast houden wij rekening met beschermende en belemmerende factoren. De inschaling gebruiken wij om te bepalen welke leerroute een leerling gaat doorlopen en wat de verwachte uitstroombestemming is. In het ontwikkelingsperspectief worden beide officieel vastgelegd. Deze informatie staat allemaal beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Leerlingenzorg

Op de Klimop is leerlingenzorg een van de grootste prioriteiten. Onze leerlingen hebben immers aanvullende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. De leerlingenzorg is ingedeeld in drie niveaus (arrangementen).

Niveau 1: Dit is het basisarrangement. Hieronder valt 70-75% van de leerlingen. Door goed onderwijs (pedagogisch en didactisch) te bieden, wordt in de behoefte van de leerlingen voorzien. 
Niveau 2: Voor een kleinere groep leerlingen (10-15%) is intensief arrangement nodig door deskundigen binnen de school. 
Niveau 3: Voor een nog kleinere groep leerlingen (<10 %) is zeer intensief arrangement nodig. Deze leerlingen komen in de structuurklas met minder leerlingen en meer ondersteuning.