Passend onderwijs


Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Een optimale ontwikkeling voor ieder kind, uitgaande van de mogelijkheden en rekening houdend met de beperkingen. In het kader van Passend onderwijs moet er vanuit het Ministerie OCW een dekkend continuüm van onderwijsvoorzieningen met doorgaande leerlijnen po-vo-(v)so-mbo worden gerealiseerd. Hiervoor moet een samenwerkingsverband of regio zicht hebben op de huidige expertise en aanwezige onderwijszorgvoorzieningen en de gewenste stappen richting dat dekkend continuüm. Dit betekent een aantal veranderingen in de komende jaren. Schoolbesturen krijgen allereerst de verantwoordelijkheid om niet alleen aan alle ingeschreven, maar ook aan alle aangemelde leerlingen een passend onderwijs(zorg)arrangement te bieden. Deze zorgplicht versterkt de positie van de ouders. Om goed invulling te kunnen geven aan de zorgplicht, maken de schoolbesturen in de regio afspraken met betrekking tot samenwerking.

Wij staan achter de gedachte van het streven naar meer integratie met het regulier onderwijs. Ons motto is steeds “samen waar het kan, speciaal waar het moet”. Hiermee willen we aangeven dat het plaatsen van leerlingen met een ZMLK-indicatie in het reguliere onderwijs zeker nagestreefd moet worden, maar niet ten koste van alles. Als het niet gaat, door welke oorzaak dan ook, is plaatsing in het speciaal onderwijs een betere optie. Er zijn situaties waarin directe plaatsing in het SOof SBO de beste optie is. Maar symbioseonderwijs is ook mogelijk ofwel het kind zit een aantal dagen op een reguliere school of SBO en een aantal dagen op de Klimopschool.

De directie van de Klimopschool wil een aantal mogelijke arrangementen rond passend onderwijs hanteren, zoals bijvoorbeeld de ‘integratieklas binnen een reguliere school.

De stichting Elan heeft hiertoe een initiatiefgroep opgezet die los van de bestaande structuren de mogelijkheden tot Passend Onderwijs voor de regio Het Gooi bekijkt.

image