De Klimop

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

De Klimop is van mening dat ouders/verzorgers en leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de schoolopvoeding van het kind. De ouders/verzorgers zijn dus co-partners in het onderwijsleerproces van hun kind. Wij verwachten dat zij betrokken zijn en zich actief opstellen naar school toe. Anderzijds zien wij het als onze taak duidelijk te communiceren naar ouders/verzorgers. Dit doen wij op de volgende manieren:

  • Startgesprekken aan het begin van het schooljaar
  • Het organiseren van ouderavonden
  • Het per e-mail versturen van belangrijke informatie
  • Bespreking van het Ontwikkelingsperspectiefplan
  • Oudergesprekken, na toetsmomenten in februari en juni
  • Huisbezoeken door zorgteam, indien nodig
  • Voorlichtingsbijeenkomsten
  • Eén keer per maand sturen we het maandbericht met schoolinformatie uit
  • In de app Parro laten de groepen zien waar ze mee bezig zijn

Natuurlijk kunnen ouders altijd een afspraak met de leerkracht maken.