Visie & missie


Algemeen:

De Klimopschool is een christelijke school. De school staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

In ons onderwijs stellen we op basis van gelijkwaardigheid het samen beleven van christelijke rituelen en vieringen en onderwerpen als zorg hebben

voor elkaar, verdriet en blijdschap, liefde en vriendschap centraal, met respect voor de verschillen in geaardheid, cultuur en godsdienst.

De onderwijskundige visie is:

Creëren van een duidelijk en voorspelbaar schoolklimaat, waarin de leerlingen leren zelf de verantwoordelijkheid te dragen op het gebied van werken, wonen en vrije tijd. Wij werken samen met ouders op basis van gelijkwaardigheid.

Dit bereiken we door planmatig werken en afstemming van het onderwijsaanbod op behoeften van de groep en de individuele leerling m.b.v. van groepsplannen en individuele handelingsplannen.

Op de Klimopschool werken wij met de methode ”Geef me de 5”. Dit is een praktische methodiek om autismebegeleiding meer vorm te geven. Klik hier

om er meer over te lezen.

Wat doen we om onze visie te bereiken
 • We helpen kinderen in balans te komen en zich cognitief èn qua persoonlijkheid zodanig te ontwikkelen dat ze optimaal met zichzelf en hun omgeving kunnen omgaan.
 • We werken continue aan maximale ontwikkeling van hun talenten.
 • We zorgen voor optimale aansluiting op vervolgonderwijs en maatschappij.
 • We adviseren ouders in het begeleiden van hun kinderen.
 • We werken vanuit onze christelijke identiteit.
 • We ondersteunen leerkrachten in het reguliere basisonderwijs met kennis, ervaring en ambulante begeleiding.
 • We stimuleren onze medewerkers zich te ontwikkelen op en te excelleren in hun vakgebied.
Kenmerken hiervan zijn:
 1. Een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, personeel, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen!
 2. Iedere leerling is onderdeel van de school als geheel. Hierdoor is het voor ieder teamlid noodzakelijk om groepsoverstijgend te denken.
 3. Het werken in en het samenwerken met de Klimopschool, staat in het teken van respect voor elkaar, rekening houden met elkaar.
 4. Door de gehanteerde afspraken, de structuur, sfeer en duidelijkheid in de school heerst er een klimaat waarin geborgenheid en veiligheid centraal staan.
 5. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren.
 6. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel.
 7. Vanuit duidelijkheid, voorspelbaarheid, geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op:
  • sociaal (ik en de ander),
  • emotioneel (ik en gevoel),
  • motorisch (ik en bewegen),
  • cognitief (ik en het leren),
  • creatief (ik en vindingrijkheid),
  • praktisch (ik en mijn toekomst),
  • zelfredzaamheids (ik en mezelf) en
  • vrijetijds (ik en mijn vrije tijd) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens.
 8. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om zorg op maat te geven, want leerlingen en ouders hebben recht op een professionele begeleiding. Daarom heeft de school een actief na- en bijscholingsbeleid voor haar personeel.
 9. We hanteren verschillende vormen van integratie, waarbij er naar wordt gestreefd om situaties te creëren waarin de leerlingen in staat worden gesteld om te functioneren in zoveel mogelijk normale maatschappelijke situaties buiten de school.
 10. Door deze integratieactiviteiten worden de 1. weerbaarheid, 2. zelfredzaamheid, 3. flexibiliteit, 4. sociaal besef, 5. zelfbeeld, 6. eigenwaarde en 7. zelfrespect van de leerlingen vergroot.
 11. De Klimopschool voert een actief beleid in het samenwerken met (kinder)dagverblijven, peuterspeelzalen, regulier onderwijs en andere vormen van speciaal onderwijs om de overgang naar de verschillende schooltypen zo makkelijk mogelijk te maken.