Aanmelden


Als gevolg van de invoering per 1 augustus 2003 van de WEC met daarin opgenomen de wet op de Leerling Gebonden Financiering (LGF) maakt de Klimopschool deel uit van REC REaCtys.

Het REC heeft in elk geval tot taak (artikel 28 b van de WEC):

 1. het instandhouden van een commissie voor indicatiestelling (CvI);
 2. het coördineren van onderzoek en ondersteuning t.b.v. leerlingen in het basisonderwijs (bao/sbo) en voortgezet onderwijs (vo) met inachtneming van de wensen van die scholen;
 3. het ondersteunen van de ouders bij het indienen van een verzoek om in aanmerking te komen voor een leerling gebonden financiering indien de leerling wordt ingeschreven bij een school voor bao/sbo of een school voor vo, dan wel ondersteuning van ouders bij het indienen van een verzoek of hun kind toelaatbaar is tot een onderwijssoort (speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs) in cluster 3;
 4. het coördineren van de noodzakelijke onderzoeksactiviteiten t.b.v. de indicatiestelling, m.a.w. welke gegevens en verklaringen bij het aanmeldingsformulier CvI van ouders dienen te worden gevoegd en de wijze waarop zij dienen te worden aangeleverd;
 5. het ondersteunen van de ouders van een leerling voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is, bij het zoeken naar een school voor basisonderwijs dan wel een school voor voortgezet onderwijs;
 6. het coördineren van de inzet van de formatie ten behoeve van de begeleiding van leerlingen in scholen voor bao/sbo en scholen voor vo in overleg met de samenwerkingsverbanden van primair en voortgezet onderwijs in het gebied waarin het regionaal expertisecentrum werkzaam is

De school maakt deel uit van REC REaCtys cluster 3

In cluster 3 zijn opgenomen de schoolsoorten voor speciaal onderwijs aan

 • leerlingen met een verstandelijke- en/of lichamelijke handicap:
 • scholen voor LG (lichamelijk gehandicapt)
 • scholen voor LG/MG (lichamelijk gehandicapt / meervoudig gehandicapt)
 • scholen voor LZ (langdurig ziek, uitgezonderd psychiatrische problematiek)
 • scholen voor ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen)

In de regio Midden-Nederland werken de volgende scholen en de Stichting Gewoon Anders samen in een cluster 3 expertise centrum, onder de naam REaCtys:

• Dr. A. van Voorthuysenschool (ZML) – Amersfoort

• Koningin Emmaschool (ZML) – Amersfoort

• Klimopschool (ZML) – Hilversum

• Mozarthof (ZML) – Hilversum

• Mytylschool De Trappenberg (mytyl/tyltyl) – Huizen

• Olifijn (SO) en Aventurijn (VSO) – Almere

• Dr. D. Herderschêeschool (ZML) – Utrecht

• Prinses Wilhelminaschool (ZML) – Utrecht

• Rafaëlschool (ZML) – Utrecht

• W.A. van Lieflandschool (ZML) – Zeist

• De Schans (LZK) – Utrecht

• Stichting Gewoon Anders – Almere

Om toegelaten te kunnen worden tot de Klimopschool of een van de andere scholen voor ZML-onderwijs binnen REaCtys dienen de ouders in het bezit te zijn van een zgn.  “cluster 3 beschikking”.

De Commissie van Indicatiestelling (CVI) van Reactys te Baarn coördineert de route rond indicatiestelling en beschikking.

Het loket van de CVI is bereikbaar op werkdagen tot 13.00u in Baarn, telefoonnummer: 035- 5280440.

Op de internetsite van REaCtys, www.reactys.nl , kunt u het nodige nalezen over de procedure rond indicatiestelling.

Kinderen die uiteindelijk worden geplaatst in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben diverse achtergronden. Zo zijn er kinderen die uit de thuissituatie afkomstig zijn zonder dat ze ooit op een school of een vorm van dagopvang hebben gezeten. Dit zijn vooral de zeer jonge kinderen. Er zijn ook kinderen die binnen de zorg een plaats hebben; hierbij komen vooral MKD’s en KDC’s veel voor. De derde groep kinderen volgt regulier onderwijs in het basisonderwijs (bao) dan wel speciaal basisonderwijs (sbo). In ieder van de bovenstaande situaties is er een moment waarop duidelijk is dat er sprake is van een verwijzing naar het speciaal onderwijs.

Als het kind een bewijs van toelaatbaarheid heeft voor speciaal onderwijs aan één van de scholen van REC REaCtys cluster 3, (“de beschikking”) kunnen de ouders een keuze gaan maken. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. De ouders kiezen voor plaatsing in het regulier onderwijs. Op grond van de beschikking krijgt de basisschool extra formatie en een bedrag in geld (samen “de rugzak”) terwijl er daarnaast formatie is om (verplicht) ambulante begeleiding in te kopen bij REC REaCtys.
 2. De ouders kiezen voor plaatsing in het Speciaal Onderwijs. In dit geval als de ouders al een oriënterend bezoek hebben gebracht aan een school voor speciaal onderwijs, melden ze hun kind aan voor plaatsing bij de Commissie van Begeleiding (CvB) van de betreffende school. De ouders die nog geen school voor speciaal onderwijs hebben bezocht, kunnen op de school of scholen naar hun keuze een afspraak maken voor een oriënterend bezoek. Als er een schoolkeuze is gemaakt, wordt de beschikking en het dossier overhandigd en zal de procedure tot plaatsing worden opgestart via de CvB.
 3. De plaatsingsprocedure houdt in dat het dossier en de beschikking in de vergadering van de commissie van begeleiding (CvB) besproken wordt. De CvB is een schoolgebonden commissie die bestaat uit directeur, orthopedagoog/psycholoog, maatschappelijk werkende, jeugdarts, intern begeleider en logopediste. De CvB maakt een afweging of dit specifieke kind met deze specifieke problemen het beste geholpen kan worden binnen de betreffende school en brengt een advies over de plaatsing uit aan de directie van de school.
 4. Als vastgesteld is dat de school kan voldoen aan de hulpvraag van het kind wordt het kind geplaatst. De datum wordt bepaald door overleg tussen ouders en directeur van de school.

Als U na de indicering door de CVI uw kind komt aanmelden voor plaatsing op de Klimopschool wordt de volgende procedure gevolgd.

 1. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de directeur of coördinator leerlingzaken. U krijgt informatie over de school. Ook krijgt u een rondleiding waarbij u kunt kijken in de verschillende groep(en).
 2. Bij keuze voor de Klimopschool moeten de aanmeldingspapieren worden ingevuld en ondertekend. De ondertekening van het formulier betekent formeel de aanmelding voor plaatsing. Alleen ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) kunnen een kind aanmelden en dus het aanmeldingsformulier ondertekenen.

Om te bepalen of een kind toegelaten kan worden, wordt onder meer de volgende centrale vraag gesteld:

Kan de school de hulpvraag van het kind beantwoorden?

Dit wordt op de volgende manier bepaald:

 • Alle leden van de Commissie van Begeleiding doen een dossieronderzoek.
 • De Commissie van Begeleiding houdt een toelatingsvergadering. In deze vergadering neemt de commissie een besluit over de toelating van het kind
 • Als wordt besloten dat het kind toegelaten kan worden, wordt er formeel een advies aan het bestuur van de school uitgebracht waarin dit wordt geadviseerd.
 • U ontvangt het besluit van de Commissie van Begeleiding.
 • De directeur van de school schrijft op grond van het advies van de commissie van Begeleiding de leerling wel of niet in. Hij doet dit namens het bestuur van de school.

De ouders kunnen altijd binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit dat wordt genomen door het bevoegd gezag van de school. Dit bezwaar stuurt u naar:

De Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs in het Gooi e.o.

T.n.v. de algemeen directeur/bestuurder,  mw. A.A.B. Fischer.

Hoflaan 10,

1217 EA Hilversum

Bij toelating geeft u toestemming dat er een dossier over uw kind aangelegd wordt.

Er is sprake van:

a. een schooldossier (met dossier logopedie),

b. een medisch dossier bij de schoolarts,

c. een dossier bij het maatschappelijk werk.

In verband met dit dossier zijn de volgende punten van belang:

 • Elk van deze dossiers is volstrekt vertrouwelijk en wordt op een afgesloten plaats bewaard. Het schooldossier is voor de ouders op afspraak altijd in te zien.
 • De inhoud van het schooldossier wordt slechts gebruikt ten behoeve van het verblijf van de leerling op school. Als het ergens anders voor wordt gebruikt kan dit alleen met schriftelijke toestemming van de ouders.
 • De rijksinspecteur voor het onderwijs heeft altijd inzagerecht in alle dossiers.
 • De dossiers worden in de school bewaard tot ten minste 3 jaar na het tijdstip dat de leerling de school verlaten heeft.
 • De dossiers worden bewaard op een plaats die alleen toegankelijk is voor het bevoegd gezag.

Aanmelden

download het formulier

Inschrijfformulier Klimopschool

Aanmelden

download het formulier

Inschrijfformulier Klimopschool

image
[/cbp_widget_element]
image
[/cbp_widget_box][/cbp_widget_row][/cbp][/cbp_widget_element]
image
[/cbp_widget_box][/cbp_widget_row][/cbp]