Klachtenregeling


De schoolbesturen zijn sinds augustus 1998 verplicht een klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Volgens de vastgestelde wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag of personeel.

Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee de belangen van de betrokkenen worden gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht nergens anders terecht kan en alle wegen bewandeld zijn om de klacht op te lossen.

Als u een klacht heeft over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag of personeel van de school is de klachtenprocedure als volgt:

 1. U probeert de klacht op te lossen met degene waar u een probleem mee heeft.
 2. Als dit geen oplossing biedt, bespreekt u het probleem met de directie, die dit zal proberen op te lossen.
 3. Op de school is een contactpersoon benoemd die problemen vertrouwelijk kan bespreken als het bijvoorbeeld persoonlijke zaken betreft.
 4. Het bestuur van de school heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon benoemd. Hij kan een klacht via bemiddeling proberen op te lossen.
 5. Als na deze stappen het nog niet is gelukt om uw probleem op te lossen kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie waar het bestuur bij is aangesloten.

Met klachten over seksueel misbruik en/of ernstig fysiek of psychisch geweld kan er ook rechtstreeks contact opgenomen worden met het centrale meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111

Mondelinge klachten worden door deze klachtencommissie niet in behandeling genomen.

Deze commissie moet zich aan een aantal officiële regels houden:

De commissie geeft binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht een mededeling van ontvangst van de klacht aan:

 1. De klager.
 2. De aangeklaagde.
 3. Het bevoegd gezag van de school (bestuur).

Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht houdt de klachtencommissie een hoorzitting waar alle partijen bij zijn uitgenodigd.

Binnen 4 weken na de hoorzitting volgt een advies van de commissie aan het bevoegd gezag.

Het bevoegd gezag neemt binnen 4 weken na de ontvangst van het advies een besluit over dit advies van de klachtencommissie.

De aangeklaagde wordt de mogelijkheid geboden om een reactie te geven. Dit besluit van het bevoegd gezag wordt schriftelijk medegedeeld aan:

 1. de klager,
 2. de aangeklaagde,
 3. de klachtencommissie,
 4. de directie van de school.

De uitgebreide klachtenregeling is op school ter inzage.

 

Vertrouwenspersoon:

De relatie van de vertrouwenspersoon tot het bestuur is geheel onafhankelijk.

U kunt de naam van de vertrouwenspersoon opvragen bij mw. A. Fischer, directeur/bestuurder

Klachtencommissie:

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

Postbus 694,

2270 AR Voorburg.

Telefoon:070-3861697.

E-mail: info klachtencommissie.org.

Website: www.klachtencommissie.org

Samengevat:

a. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht; bij onvoldoend resultaat

b. Overleg met de directie of

c. Overleg met één van de interne contactpersonen; bij onvoldoend resultaat

d. Inschakelen externe vertrouwenspersoon, waarna zo nodig

e. De klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie ingediend kan worden.

image