Klachtenregeling


Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt.

Deze ‘huis-tuin-en-keuken-zaken’ bespreekt u met de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkenen.

Wij gaan ervan uit dat elke leerkracht u en/of uw kind serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.

Wanneer u toch het gevoel krijgt dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, neemt u dan contact op met de directie of de interne contactpersonen.

De interne contactpersonen (ICP) van de Klimop zijn:

Yvonne Blok-van Buuren, leraarondersteuner
035 – 6211622
mail: [email protected]

Suzanne Pos, schoolmaatschappelijk werk
035 – 6211622
mail: [email protected]

Marion Wijmans, leraarondersteuner
035 – 6211622
mail: [email protected]

De interne contactpersonen zijn aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten op een passende manier worden afgehandeld. Als er problemen zijn, van welke aard ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie over durft te praten of wilt praten, kunt u met hen contact opnemen. De gesprekken worden vertrouwelijk behandeld en in overleg wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang met de interne contactpersonen hierover te praten. Bij machtsmisbruik gaat het over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy.

Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de klachtencommissie.

Samenvatting klachtenregeling