Medezeggenschapsraad (MR)


Hierbij wil de medezeggenschapsraad van de Klimopschool voor schooljaar 2013-2014 zich graag aan u voorstellen.

De M.R. is gekozen door stemming en bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De M.R. houdt zich in tegenstelling tot de Ouderraad in hoofdzaak bezig met taken als:

a. Interne organisatie op school, vaststellen van vakanties.

b. Het aannemen van personeel. Dit door zitting te nemen in de sollicitatiecommissie.

c. Het financieel beheer. Meedenken over de begroting van de school.

d. Het onderhouden van contacten met het bestuur.

e. Mede opstellen van de schoolgids en het schoolplan. De M.R. is gebonden aan wettelijke richtlijnen en zal als zodanig moeten handelen. Dit doet ze in nauwe samenwerking met de Ouderraad. De M.R. bestaat uit:

• 2 ouderleden

• 2 personeelsleden

(G)MR

Medezeggenschap

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende medezeggenschapsraad. Op elke school binnen de stichting CSO, maar ook op het niveau van de Stichting zelf worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken kunnen hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. De stichting CSO is bevoegd gezag over 3 Scholen voor Speciaal Basisonderwijs en 1 school voor Speciaal Onderwijs. De stichting CSO treedt in overleg met de GMR over de meest uiteenlopende beleidszaken. In de GMR zijn zowel ouders als leraren vertegenwoordigd.

In januari 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen ( WMS ) ingetreden. Daarmee is er veel veranderd in de medezeggenschap in het onderwijs. De WMS regelt de medezeggenschap in het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs.

Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is. Voor ouders en leerlingen is de eigen school het belangrijkste en daar hoort medezeggenschap te zijn gegarandeerd. Naast een MR per school is er bij ieder bestuur met meer scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

In de WMS liggen de basisbevoegdheden van de (G)MR vast. Ook stelt de wet eisen met betrekking tot de informatievoorziening aan de (G)MR-leden.

Wat doet de GMR?

De GMR overlegt samen met het bestuur van de Stichting CSO over het beleid dat gevoerd wordt binnen de scholen van de Stichting. U kunt hierbij denken aan de begroting, het zorgplan voor de leerlingen, personeelsbeleid, maar ook de beleidsvoornemens in het Strategisch beleidsplan. De GMR vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar en vraagt aan haar leden een gezonde betrokkenheid bij de scholen.

 

image