Medezeggenschapsraad (MR)


Medezeggenschap op de Klimop en binnen stichting Elan 

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad is een verplicht orgaan van de school waarin ouders en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. Zij denken mee over de kwaliteit van de school. 

De Wet Medezeggenschap op Scholen en het Medezeggenschapsreglement bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR. De belangrijkste punten hierbij zijn: 

 iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen; 

 alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen; 

 er is een openheid, zowel binnen de MR als naar de school toe. 

De MR mag met de directeur van de Klimop alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten: 

Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan, de klachtenregeling. 

Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school. 

Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen. 

Informatierechtde directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR de dagelijkse zaken op school. In de MR zitten op de Klimop 2 vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding, OMR) en 2 van de personeelsleden (de personeelsgeleding, PMR), verdeeld over de afdelingen SO en VSO. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De MR vergadert ongeveer eens per zeven à acht weken en de vergaderingen zijn altijd openbaar. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn in te lezen op school.  

Heeft u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, stuur ons dan even een e-mail naar: 

[email protected] 

Wat is de GMR?  

Het bestuur van stichting Elan heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders en personeelsleden van de verschillende scholen van stichting Elan. 

De GMR denkt mee over bestuursbesluiten en heeft hier op verschillende onderdelen zeggenschap in. 

Namens de Klimop is een leerkracht vertegenwoordigd in de GMR.