Medezeggenschapsraad (MR)


Hierbij wil de medezeggenschapsraad van de Klimopschool voor schooljaar 2013-2014 zich graag aan u voorstellen.

De M.R. is gekozen door stemming en bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De M.R. houdt zich in tegenstelling tot de Ouderraad in hoofdzaak bezig met taken als:

a. Interne organisatie op school, vaststellen van vakanties.

b. Het aannemen van personeel. Dit door zitting te nemen in de sollicitatiecommissie.

c. Het financieel beheer. Meedenken over de begroting van de school.

d. Het onderhouden van contacten met het bestuur.

e. Mede opstellen van de schoolgids en het schoolplan. De M.R. is gebonden aan wettelijke richtlijnen en zal als zodanig moeten handelen. Dit doet ze in nauwe samenwerking met de Ouderraad. De M.R. bestaat uit:

• 2 ouderleden

• 2 personeelsleden

(G)MR

Medezeggenschap

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende medezeggenschapsraad. Op elke school binnen de stichting CSO, maar ook op het niveau van de Stichting zelf worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken kunnen hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. De stichting CSO is bevoegd gezag over 3 Scholen voor Speciaal Basisonderwijs en 1 school voor Speciaal Onderwijs. De stichting CSO treedt in overleg met de GMR over de meest uiteenlopende beleidszaken. In de GMR zijn zowel ouders als leraren vertegenwoordigd.

In januari 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen ( WMS ) ingetreden. Daarmee is er veel veranderd in de medezeggenschap in het onderwijs. De WMS regelt de medezeggenschap in het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs.

Uitgangspunt van de WMS is dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is. Voor ouders en leerlingen is de eigen school het belangrijkste en daar hoort medezeggenschap te zijn gegarandeerd. Naast een MR per school is er bij ieder bestuur met meer scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

In de WMS liggen de basisbevoegdheden van de (G)MR vast. Ook stelt de wet eisen met betrekking tot de informatievoorziening aan de (G)MR-leden.

Wat doet de GMR?

De GMR overlegt samen met het bestuur van de Stichting CSO over het beleid dat gevoerd wordt binnen de scholen van de Stichting. U kunt hierbij denken aan de begroting, het zorgplan voor de leerlingen, personeelsbeleid, maar ook de beleidsvoornemens in het Strategisch beleidsplan. De GMR vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar en vraagt aan haar leden een gezonde betrokkenheid bij de scholen.

Statuut

Het bestuur en de GMR leggen hierin hun visie op de medezeggenschap vast en maken concrete afspraken over de communicatie over en weer en de informatieverstrekking aan alle bij de school betrokken personen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft met tenminste tweederde meerderheid ingestemd met dit medezeggenschapsstatuut.

Download het PDF bestand.

Reglement

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting CSO heeft een aantal (wettelijke) bevoegdheden en taken. Deze staan verwoord in een reglement, dat naar aanleiding van de Wet Medezeggenschap Scholen is gemaakt. De GMR heeft een wettelijke status waaruit rechten en plichten voortkomen. Deze staan in het GMR-reglement. In de praktijk komen deze rechten en plichten neer op het geven van advies dan wel instemming betreffende in het GMR-reglement vastgelegde onderwerpen.

Download het regelement.

Zittingsduur

De wet bepaalt niet de termijn van de zittingsduur van een lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Bevoegd gezag en GMR kunnen dat zelf in het gemeenschappelijke medezeggenschapsreglement regelen. Bij het kiezen van een termijn kan men met verschillende aspecten rekening houden.

In het GMR reglement van de Stichting CSO is deze termijn verder uitgewerkt.

Conflict

Stel dat het schoolbestuur en de GMR er niet met elkaar uitkomen en er een ernstig conflict ontstaat, dan kan de geschillencommissie worden ingeschakeld. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen kan een bemiddelingsvoorstel doen en, als dat niet helpt, een bindende uitspraak.

Het bestuur van de Stichting CSO is aangesloten bij de landelijke commissie voor geschillen. Alle geschillen genoemd in artikel 31 van de WMS op scholen, worden voorgelegd aan de geschillencommissie die het bestuur over de te volgen handelwijze zal informeren.

Samenstelling Landelijke Commissie Geschillen WMS is als volgt:

Mevr. Prof. mr. I.P. Asscher – Vonk Onafhankelijk voorzitter van de LCG WMS
Mevr. mr. D.J.B. de Wolff Onafhankelijk plaatsvervangend voorzitter
De heer Mr. Dr. W.J.J. Beurskens Als lid op voordracht van de besturenorganisaties:
De heer Prof. mr. dr. D. Mentink Als lid op voordracht van de personeelsvakorganisaties, ouder/leerlingenorganisaties
De heer Drs. K.A. Kool Plaatsvervangend lid op voordracht van de besturenorganisatie
De heer Mr. J.M. Vrakking Als plaatsvervangend lid namens de personeelsvakorganisaties en ouder/leerlingen organisaties

Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de GMR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de GMR ingaan. Dit recht wordt uitgewerkt in Artikel 8 van de WMS.

Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht houdt in dat de (G)MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag dient hierop binnen drie maanden schriftelijk te reageren.

Adviesrecht

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de GMR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen. Dit recht wordt verder uitgewerkt in Artikel 11 van de WMS.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. Dit recht wordt verder uitgewerkt in Artikel 12 van de WMS voor de personeelsgeleding en in Artikel 13 van de WMS voor de ouders

Begrippenlijst/ afkortingen

Hieronder worden de begrippen en afkortingen die u tegen kunt komen in de WMS of die te maken hebben met de GMR uitgelegd.

Achterban: Alle personeelsleden, ouders en leerlingen van de school die een vertegenwoordiger hebben in de GMR.

Actief Kiesrecht: het recht om als ouder, personeelslid of leerling een stem uit te brengen op een GMR-kandidaat.

Adviesbevoegdheid: de bevoegdheid om als GMR of als geleding van die raad, te adviseren over in het medezeggenschapsreglement vastgelegde onderwerpen.

Bevoegd gezag: het bestuur de scholen binnen de Stichting CSO.


Bovenschools Personeel: personeel dat taken verricht voor enkele of alle scholen die onder het schoolbestuur vallen.

BRIN-nummer: nummer waaronder een school bij de overheid staat geregistreerd.

Code goed bestuur: lijst met gedragsregels voor het schoolbestuur.

Eigenstandige bevoegdheid: exclusieve instemmingbevoegdheid voor één geleding.

Faciliteitenregeling: voorzieningen voor de (G)MR-leden om hun medezeggenschapswerk goed uit te kunnen voeren.

Geleding: het deel van de GMR dat uit en door het personeel, dan wel uit en door de ouders is gekozen.

Geschillencommissie: onafhankelijke commissie die een bindende uitspraak doet als het bevoegd gezag en de (G)MR van mening verschillen over een voorgenomen besluit.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: medezeggenschap die op bovenschools niveau functioneert.

Huishoudelijk reglement: regeling over alle afspraken en procedures die niet zijn opgenomen in het medezeggenschapsreglement, bijvoorbeeld taken van de voorzitter of regels over de besluitvorming.


Informatieplicht: vereiste aan het bevoegd gezag om de GMR op tijd inlichtingen te verstrekken die hij nodig heeft om zijn taak te kunnen vervullen.

Initiatiefrecht: bevoegdheid van de GMR om alle zaken die de school aangaan, te bespreken en daarover aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.

Instemmingbevoegdheid: de bevoegdheid om als GMR of als geleding van die raad, in te stemmen met door het bevoegd gezag voorgelegde voorstellen over onderwerpen die in het reglement vastliggen.

MR: Wettelijk verplicht orgaan per school, waarin ouders en personeelsleden meepraten over schoolbeleid en hier advies of instemming over uitbrengen.


Omzetting bevoegdheid: het veranderen van een adviesbevoegdheid in een instemmingbevoegdheid of omgekeerd.

Overdracht bevoegdheid: het overdragen van een eigenstandige bevoegdheid van een geleding aan de (G)MR.


Passief Kiesrecht: het recht om zelf in de (G)MR te kunnen worden gekozen.

Pariteit: de voorwaarde dat de geledingen van de (G)MR even groot zijn, dat wil zeggen dat er evenveel personeelsleden als ouderleden in de (G)MR zitten.


Reglement: document waarin de taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd en waarin is opgenomen over welke onderwerpen de medezeggenschapsraad of een geleding daarvan instemmings- of adviesbevoegdheid heeft.


Schoolplan: beleidsplan van de school dat eens in de vier jaar wordt vastgesteld.

Statuut: soort ‘grondwet van de medezeggenschap’; geeft de medezeggenschapsverhoudingen bij een bevoegd gezag weer en bevat voorwaarden voor het goed functioneren van de medezeggenschapsorganen.


Voorgenomen besluit: uitgewerkt plan van het bevoegd gezag over een bepaald onderwerp dat aan de GMR moet worden voorgelegd.


WMS: Wet Medezeggenschap op Scholen, de wet die de medezeggenschap in het primair -, voortgezet – en speciaal onderwijs regelt.


Zittingsduur: termijn die GMR-leden in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad mogen zitten.

Bron: zakboek medezeggenschap (WMS)

image