Samenwerking


Het huidige samenwerkingsverband voor Speciaal – en Voortgezet speciaal Onderwijs ((V)SO) in de regio Midden-Nederland ten behoeve van leerlingen met een indicatie voor cluster 3 is REaCtys. Dit samenwerkingsverband wordt regionaal expertisecentrum (REC)  genoemd.

Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs dienen aangesloten te zijn bij een samenwerkingsverband met één of meer basisscholen en één of meer scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Dit in het kader van het project Weer Samen Naar School WSNS.

In het kader van Passend onderwijs moet er vanuit het Ministerie OCW een dekkend continuüm van onderwijsvoorzieningen met doorgaande leerlijnen po-vo- (v)so-mbo worden gerealiseerd. Hiervoor moet een samenwerkingsverband of regio zicht hebben op de huidige expertise en aanwezige onderwijszorgvoorzieningen en de gewenste stappen richting dat dekkend continuüm.

REaCtys is een samenwerkingsverband voor Speciaal Onderwijs (V)SO) in de regio Midden-Nederland ten behoeve van leerlingen met een indicatie voor cluster 3. Dit samenwerkingsverband wordt expertisecentrum genoemd. Er zijn vier categorieën of ‘clusters’ van expertisecentrum, ingedeeld naar de specifieke beperking van de leerlingen:

  • Cluster 1:    voor leerlingen met een visuele beperking
  • Cluster 2:    voor leerlingen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen
  • Cluster 3:    voor leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, of langdurig zieke kinderen
  • Cluster 4:    voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen of psychiatrische problematiek

De Klimop, een school voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen binnen de stichting CSO is een van de dertien participanten van het samenwerkingsverband REaCtys.

De taken van dit expertisecentrum lopen uiteen van het verzorgen van onderwijs (zoals gebeurt op De Klimopschool), het uitvoeren van onderzoeken, geven van voorlichting en advies ten aanzien van leerlinggebonden financiering en het verzorgen van ambulante begeleiding.

Contact gegevens:

REaCtys:

Postbus 151, 3740 AD Baarn

Schoolstraat 53, 3742 CD Baarn

Telefoon  035-5280440

Fax   035-5426232

Website  www.reactys.nl

image